Licznik odwiedzin

Dzisiaj28
W miesiącu5758
Wszystkie362354
Jakie są skutki zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej? PDF Drukuj Email
Wtorek, 26 Październik 2010 09:38

20 września 2008 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zawieszenie działalności gospodarczej na maksymalnie 24 miesiące. Niedawno upłynął ten okres. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z możliwości zawieszenia działalności zaraz po wejściu w życie nowych przepisów, muszą więc teraz podjąć decyzję, czy wznowić zawieszoną działalność, czy też ją zlikwidować.

Wznowienie działalności - okresowe wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej może trwać nie dłużej niż 24 miesiące). Okres zawieszenia działalności gospodarczej wskazuje sam przedsiębiorca we wniosku  o jej zawieszenie. Przedsiębiorca, który decyduje się na wznowienie działalności, powinien złożyć wniosek o wznowienie działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą takiego wniosku, mogą zostać wykreśleni z rejestru lub ewidencji.

Wznowienie przez osoby fizyczne - przedsiębiorcy - osoby  fizyczne, w tym wspólnicy  spółek cywilnych o wznowieniu działalności gospodarczej informują organ ewidencyjny (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) na formularzu EDG-1. Należy  w nim określić m.in. datę wznowienia. Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat. Brak zgłoszenia o wznowieniu  w organie ewidencyjnym przed upływem okresu zawieszenia działalności ma negatywne konsekwencje, ponieważ stanowi przesłankę  do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności (art. 7e ust. 1 pkt 5 Prawa działalności gospodarczej).

Wykreślenie nie następuje automatycznie po upływie okresu zawieszenia firmy. Wykreślenie z ewidencji jest poprzedzone pisemnym wezwaniem przedsiębiorcy i wyznaczeniem mu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 7e ust. 1a Prawa działalności gospodarczej).     Jest to warunek niezbędny do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji.         

Wznowienie działalności a ubezpieczenia społeczne  - przedsiębiorcy – osoby fizyczne od  dnia wskazanego we wniosku jako dzień wznowienia działalności ponownie podlegają ubezpieczeniom z tego tytułu. Obowiązek ubezpieczeń wspólników spółki cywilnej powstaje natomiast po wznowieniu działalności przez spółkę.

ZUS sam sporządza zgłoszenie do ubezpieczeń przedsiębiorcy, który wznawia działalność gospodarczą, na podstawie kopii wpisu o wznowieniu działalności otrzymanej z organu ewidencyjnego :

● zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek na druku ZUS ZFA oraz

● zgłoszenie przedsiębiorcy jako ubezpieczonego na druku ZUS ZUA (do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego) lub na druku ZUS ZZA (tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) – w zależności od tego, jakim ubezpieczeniom podlegał przedsiębiorca przed zawieszeniem działalności.

Zatem przedsiębiorca nie musi sporządzać sam tych zgłoszeń, chyba że nastąpiła zmiana w jego sytuacji ubezpieczeniowej. ZUS powiadomi przedsiębiorcę o sporządzonych dokumentach zgłoszeniowych. Po wznowieniu działalności przedsiębiorca powinien złożyć dokumenty zgłoszeniowe za wszystkie wyrejestrowane osoby, które nadal spełniają warunki do objęcia ich ubezpieczeniami (np. osoby współpracujące, członków rodziny).

Wznowienie działalności w podatkach dochodowych - wznowienie działalności oznacza powrót  do możliwości osiągania bieżących przychodów z działalności gospodarczej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, żeby wystawione faktury sprzedaży nie potwierdzały faktu wykonywania działalności w okresie zawieszenia. Podatnik może również wrócić do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których amortyzacja była przerwana na skutek zawieszenia działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji powinna trwać do końca tego miesiąca, w którym przypada ostatni dzień zawieszenia działalności. Począwszy od następnego miesiąca podatnik ma prawo kontynuować amortyzację. Po okresie zawieszenia podatnicy powinni wrócić do opłacania zaliczek na podatek na zasadach obowiązujących ich przed jej zawieszeniem. Należy przy tym pamiętać, że zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia podatnika od obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji podatkowej w okresie zawieszenia. Zostaną w niej rozliczone te zdarzenia, które podatnik ma prawo lub obowiązek rozliczyć w okresie zawieszenia działalności. Przy wyliczeniu zaliczki należy brać pod uwagę również przychody i koszty ujęte w ewidencji
w okresie zawieszenia działalności (np. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym oraz opłaty za prowadzenie rachunku).

Wznowienie działalności w VAT - podatnik VAT nie musi zawiadamiać urzędu skarbowego  o fakcie wznowienia działalności, gdyż kontynuuje on  działalność na zasadach obowiązujących go przed zawieszeniem. Ponieważ w okresie zawieszenia działalności podatnik VAT zasadniczo nie ma obowiązku składania deklaracji VAT  wznowienie działalności wiąże się z obowiązkiem ponownego rozpoczęcia składania deklaracji VAT. Pierwszą deklarację VAT po wznowieniu należy złożyć za ten okres rozliczeniowy, w którym przypada data wznowienia działalności gospodarczej. Deklarację VAT należy również składać zawsze za okres rozliczeniowy, w którym okres zawieszenia działalności nie pokrywał całego okresu rozliczeniowego.

Zakończenie zawieszonej działalności - po upływie okresu zawieszenia działalności przedsiębiorcy mogą też podjąć decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki formalne zakończenia działalności

Przedsiębiorcy – osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek cywilnych, o zakończeniu zawieszonej działalności gospodarczej powinni zawiadomić organ ewidencyjny na formularzu EDG-1. Formularz ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. W rubryce 23 tego formularza należy określić dzień, od którego przedsiębiorca zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.

Zakończenie działalności w ubezpieczeniach społecznych

Podejmując decyzję o zakończeniu działalności w trakcie jej zawieszenia, ani osoba fizyczna, ani spółka nie mają potrzeby zgłaszania się do ZUS. ZUS z urzędu przeprowadza odpowiednie procedury na podstawie informacji z organu ewidencyjnego lub KRS o likwidacji działalności.

Ponieważ działalność nie została wznowiona, ZUS nie sporządza nowych wyrejestrowań, mimo że zmieniły się kody przyczyn wyrejestrowania (przy ustaniu tytułu do ubezpieczeń w związku z likwidacją działalności powinny być stosowane odpowiednio kody „100” i „111”, a nie kody oznaczające zawieszenie działalności – tj. „700” i „210”). Oznacza to więc, że w systemie komputerowym ZUS taki przedsiębiorca po likwidacji działalności dalej funkcjonuje, jakby jedynie miał zawieszoną działalność. Jedynie w sytuacji, gdy data likwidacji działalności pokrywa się z datą zawieszenia działalności, ZUS może skorygować kody przyczyn wyrejestrowania we wcześniej sporządzonych dokumentach na drukach ZWPA i ZWUA. Zmienia wówczas kody oznaczające zawieszenie działalności na kody oznaczające jej likwidację. Jest to jednak bardzo rzadka sytuacja. W obu tych przypadkach ubezpieczony jest jednak wyrejestrowany  z ubezpieczeń i ma zamknięty okres podlegania ubezpieczeniom.

Zakończenie działalności w podatku dochodowym i vat następuje przy zachowaniu dotychczasowych procedur.

 

 

Zmieniony: Wtorek, 26 Październik 2010 09:39
 

Loga